Jako Fundacja „Dźwięki ciszy” planujemy działać na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności zaś na rzecz osób z wadą słuchu i ich rodzin poprzez:

 • rozwijanie aktywności kulturalnej, ekologicznej, sportowej, zawodowej oraz naukowej osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
 • wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do integracji niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz wspieranie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
 • propagowanie i wdrażanie nowoczesnych technologii wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu
 • upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szczególności osób z wadą słuchu w społeczeństwie
 • wspieranie i prowadzenie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między osobami niepełnosprawnymi w szczególności osobami z wadą słuchu

Planujemy realizować w/w cele poprzez:

 • Działania na rzecz edukacji osób niepełnosprawnych w szczególności dzieci i młodzieży z wadą słuchu na wszystkich poziomach kształcenia.
 • Tworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów oraz studentów niepełnosprawnych, szczególnie uczniów i studentów z wadą słuchu.
 • Działania na rzecz zapewnienia rehabilitacji osobom niepełnosprawnym w szczególności osobom z wadą słuchu.
 • Organizowanie niepełnosprawnym dzieciom i osobom dorosłym, szczególnie osobom z wadą słuchu, oraz ich rodzinom i opiekunom kursów, warsztatów, turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych, leczniczych, edukacyjnych i innych form wsparcia.
 • Organizowanie festiwali, festynów i imprez integracyjnych promujących naukę, oświatę, ekologię, kulturę i sport.
 • Organizowanie kampanii informacyjnych na rzecz budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec niepełnosprawności.
 • Poradnictwo i doradztwo
 • Działalność związana z tłumaczeniami.
 • Działania na rzecz integrowania niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych, w szczególności osób z wadą, słuchu ze środowiskiem osób pełnosprawnych.
 • Organizowanie kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów oraz innych form doskonalących dla nauczycieli, rodziców, opiekunów, wolontariuszy i innych osób zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych, w szczególności osób z wadą słuchu.
 • Organizowanie i prowadzenie ośrodków konsultacyjnych, poradni specjalistycznych, spółdzielni socjalnych, grup terapeutycznych.
 • Opracowywanie i wdrażanie projektów służących realizacji zadań statutowych Fundacji.
 • Działania na rzecz rozwoju kultury osób niepełnosprawnych, w tym popularyzacja rozwoju „Kultury Głuchych” jako mniejszości kulturowej.
 • Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organami administracji publicznej i organami administracji samorządowej w zakresie wynikającym z celów i zadań statutowych Fundacji.
 • Prowadzenie szeroko rozumianej międzynarodowej działalności edukacyjnej, kulturalnej, sportowej wśród młodzieży różnych państw i kultur, a szczególnie w ramach krajów Unii Europejskiej.
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków rzeczowych i finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem przeznaczania wszystkich dochodów wyłącznie na cele statutowe.